Sales Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst. Dit dient te gebeuren op rekening IBAN BE03 7360 7439 1384
  2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 4% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
  3. Enkel de rechtbanken van de verkoper zijn bevoegd.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

  1. Nos factures sont payables dans les 14 jours suivant leur réception. Cela doit être fait sur le compte IBAN BE03 7360 7439 1384
  2. Pour tout retard de paiement, un intérêt de 4% par mois et une indemnité de 10% du montant de la facture, avec un minimum de 50 EUR, sont dus. Tous deux sont dus de plein droit et sans mise en demeure.
  3. Seuls les tribunaux du vendeur sont compétents.